събота, 18 юни 2016 г.

ACTING 2 SPEAK ENGLISH

Second transnational teaching and learning mobility
Ploiesti, Romania
06.06.2016 - 12.06.2016 


Целите на транснационалната среща Teaching and learning activities Презентиране на добри педагогически практики, подготвяне и представяне на драма, разработване и апробиране на дидактически материали, изготвяне на други методически материали в помощ на учителя – карта за
оценяване на драма:  Драма дневник, форма Ролева игра обратна връзка и Script форма за обратна връзка. Оценяване на участниците според предварително подготвените критерии и  провждане на три уъркшопа: "Работа в еТуининг",  "Създаване на  дигитална история" и "Използване на Window Movie Maker за създаване на история за преживяванията по време на мобилността, презентации с учебна цел и картотека на разработените дидактически материали; популяризиране на придобитите умения и компетентности в родната страна. Съгласно предвидените дейности провеждане на урок по СНШ от Пиеро Димартино ‘Coding”.  Провеждане на онлайн анкета след мобилността за резултатите от проведените дейности.
  Подпомагане  изграждането на положителна самопредстава у всички участници и създаване на условия за пълноценна реализация на целите на мобилността и проекта като цяло.


Съдържанието на транснационалната среща Teaching and learning activitiesотговаряше на предварително подготвения дневен ред. Главните акценти:
Върху интеркултурните дейности – запознаване, посрещане по стар обичай с хляб и сол в училището Colegiul Tehnic "Toma N. Socolescu", представяне на държавите – участнички и родния град.Учениците направиха голяма тържествена церемония за добре дошли, представиха  страните-участнички и родния град. Всички участници бяха поздравени от господин Аурел Граур- експерт по европейски проекти към инспектората по образование в Плоещ, директора на училището Родика Аврамеску и координаторите по проекта. Участниците разгледаха  материалната база на училището и различните кабинети. Бяха направени демонстрации по химия и работа по европейски проекти, биология за оказване на първа помощ от ученици, физика- нискочестотни трептения, близки до честотите на човешките органи и влиянието на трептенията върху човека, демонстрация на получаване на дъга в лабораторни условия.  Демонстрацията е свързана с явленията дисперсия и пречупване на светлината, разлагане на светлината в спектър.Учителите участваха в демонстративен урок  по ИКТCoding, проведен от Пиеро Димартино. По време на урока, освен участието на учениците, бяха включени и учителите, които чрез директно включване в дейностите успяха да научат основни понятия. От организаторите на мобилността беше предложена много интересна дейност Treasure hunting. Учениците бяха разделени на групи с ръководители, които по зададени предварително маршрути, трябваше да стигнат до определеното място, чрез намиране на различни културни обекти на Плоещ. Групата, пристигнала на определеното място първа е победител.
Учениците от училището участват в проекти на ЕС, много отзивчиви, с голямо желание да  установят нови контакти и показаха, че не се страхуват да говорят английски. Всички ние бяхме положително изненадани от спонтанността и желанието да се говори английски език. През цялото време всички ученици бяха заедно или разделени по групи с отговорници ученици и учители от училището – домакин.
Workshops Бяха проведени два уъркшопа с учениците, работа с Window Movie Maker и създаване на дигитална история, за учителите- работа в "Работа в еТуининг".
Акцент върху разпространението на проекта:
  Участие в местната телевизия, Прахова ТВ.
В дискусията за представяне на проектаACTING 2 SPEAK ENGLISH  участваха координаторите по проекта и представители на страната-домакин Силвия Гуния-учител по английски език, Александра и Биянка- ученици, участници в проекта.
 Представянето на проекта по местната телевизия може да се проследи на:

Културната програма. Запознаване със забележителностите и
културата - посещение на гр.Букурещ, Брашов и Синая. По време на посещенията бяхме съпроводени от ученици, учители и родители, които разказваха за историята и традициите.

Сертифициране
На тържествена церемония бяха раздадени сертификатите на всички участници в мобилността, ученици и учители.

Piero"s lesson

Bulgarian drama


Bulgarian digital story

Italian digital story

 Turkish digital story

Romanian digital story

Polish digital story

Treasure hunting

Pictures


събота, 21 май 2016 г.

Acting 2 speak English


Transnational teaching and learning mobility

Ragusa, Sicily 
 26.04.2016 - 02.05.2016

Цели на мобилността: Objectives of the  Mobility experience 

Преподаване и учене по време на мобилността. Развитие на комуникационните умения по чужд език, насърчаване на увереността, мотивацията за учене през целия живот и  преодоляване на недостига от компетентности в  областта на общуването и говоренето, подобряване на практическите и езиковите умения, управленски и професионални компетентности.


Teaching and learning in mobility. Development of communication skills in a foreign language, encouraging confidence, motivation for lifelong learning and overcoming the shortage of competences in the field of communication and speaking improving the practical and language skills, managerial and professional competences.


Инициативи по време на мобилността: Initiatives during  the  Mobility experience

Работа в международен екип, споделяне на добри практики, разпространение на резултатите, интегриране на ИКТ и използването на нови интерактивни методи в обучението по чужд език.

Working in an international team, sharing best practices, dissemination,

Integration of ICT and the use of new interactive methods in teaching a foreign language.

Кфалификация:  Qualification

Сертификат с продължителност и съдържание на мобилността.

Certificate with content and length of mobility

Програма: Mobility programme

Еразъм +, Ключова дейност 2 - Сътрудничество за иновациии обмен на добри практики, Стратегически партньорства, Училищно образование

Erasmus +, Key Action 2, Strategic partnership, school education   

Реализирани дейности: Activities/tasks carried out

Презентиране на добри педагогически практики, разработване и представяне на уроци, разработване и апробиране на дидактически игри, изготвяне на други методически материали в помощ на учителя – карта за оценяване, презентации с учебна цел и картотека на разработените дидактически игри, популяризиране на придобитите умения и компетентности в родната страна. Подпомагане изграждането на положителна самопредстава у всички участници и създаване на условия за пълноценна реализация на целите на мобилността и проекта като цяло.
Presentation of good educational practices, development and presentation of lessons, developing approbation of didactic games, preparation of other methodological materials to help teachers - card evaluation,  learning presentations  and file of the developed didactic games; promoting skills and competencies in their home country. To promote positive self-images in all participants ad creating conditions for full realization of the objectives of mobility and the project as a whole

Придобити професионални умения и компетентности: Job-related skills and competences acquired

По-висока научна, педагогическа и методическа подготовка чрез опознаване на чуждия и популяризиране на личния опит, умения за прилагане на разнообразни форми за проверка и оценка на знанията  на учениците, усъвършенстване на чуждоезиковата си компетентност.

ЕКИП:
Разпрострнение
Първи ден от мобилносттаProject site

 https://sites.google.com/site/acting2speakenglish/          

Онлайн анкета: Online survey

https://docs.google.com/forms/d/1FiWyOzMzxkMzEr5sFmAh2Lfw1YL8LTq55XV4g6Dazz4/edit  

Презентация за резултатите от мобилността в Рагуза, Сицилия.  Presentation the results.

 https://prezi.com/clumu5asugxv/mobility-in-ragusa/   

 Презентация "Нашият град - Монтана". Presentation "My town"

 https://prezi.com/6hlyrv4uqtdb/our-city-montana/

Презентация " Празници, традиции и национални ястия". Presentation "My celebrations and traditional food"

 https://prezi.com/l6gb-xzb4xs-/holidays-in-bulgaria/

 Презентация " English lesson with Sonya"

https://prezi.com/rflfv5i6llkl/english-lesson-with-sonya/

Видео: Videos

My Town
Eglish lesson with Serife and Toni

Simulating flying centre

Traditional banitsa

Greeting to Acting 2 speak English

Cooking in the restaurant

Thanks video


Interview with Marian Dragomir- Coordinator of Romanian team